MMR Information

Parents in Cardiff and the Vale of Glamorgan are urged to ensure that their children are vaccinated with two doses of MMR.

There has recently been an increase in the number of confirmed cases of measles in South East Wales, including cases in Cardiff and the Vale of Glamorgan.

We know that a number of young people in the Cardiff and Vale of Glamorgan area have not had two doses of MMR vaccination and are therefore at high risk of catching measles if they are exposed to it.

Measles is highly infectious and is generally spread from person to person by coughs and sneezes.

About 1 in 5 children with measles can experience serious complications such as ear infections, pneumonia or meningitis. One in 10 children with measles ends up in hospital and in rare cases it can be fatal.

MMR vaccination is the best means of providing protection against measles. If children have not had the full course of two MMR vaccines, they may not be fully protected.

We urge parents whose children have not received two doses of MMR to contact their GP surgery to arrange this quick, safe and effective vaccine.

More information on measles and the MMR vaccine can be found on the NHS Direct Wales website at www.nhsdirect.wales.nhs.uk

 

 


Anogir rhieni yng Nghaerdydd a’r Fro i sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu gyda dwy ddos o MMR.

Yn ddiweddar bu cynnydd yn nifer yr achosion a gadarnhawyd o’r frech goch yn Ne Ddwyrain Cymru, yn cynnwys achosion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Gwyddom fod nifer o bobl ifanc yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg heb gael dwy ddos o’r brechlyn MMR ac felly maent mewn perygl uchel o ddal y frech goch os byddant yn dod i gysylltiad â hi.

Mae’r frech goch yn heintus iawn a chaiff ei lledaenu yn gyffredinol o un person i’r llall drwy beswch a thisian.

Gall tua 1 o bob 5 plentyn sydd â’r frech goch brofi cymhlethdodau difrifol megis heintiau’r glust, niwmonia neu lid yr ymennydd. Mae un o bob 10 o blant sydd â’r frech goch yn cael eu derbyn i’r ysbyty ac mewn achosion prin gall fod yn angheuol.

Brechlyn MMR yw’r ffordd orau i ddiogelu rhag y frech goch. Os nad yw plant wedi cael y cwrs llawn o ddau frechlyn MMR, efallai na fyddant wedi’u diogelu’n llawn.

Rydym yn annog rhieni plant sydd hyd yma heb dderbyn dwy ddos o MMR i gysylltu â meddygfa eu meddyg teulu er mwyn trefnu’r brechlyn cyflym, diogel ac effeithiol hwn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y frech goch a’r brechlyn MMR ar wefan Galw Iechyd Cymru yn www.nhsdirect.wales.nhs.uk